Проблема с доступом на крышу? Закон в помощь!

корисна інформація для відвідувачів форуму
Закрито
Аватар користувача
Arslan
Новичок
Повідомлень: 11
З нами з: 11 березня 2012, 11:52

Проблема с доступом на крышу? Закон в помощь!

Повідомлення Arslan »

Выписки из законов в соответствии с которыми установщик с помощью хозяина квартиры может попасть на крышу многоэтажного дома.

Украинкою мовою

Код: Виділити все

Особи, які бажають встановити на горищі або на даху свого багатоквартирного будинку антену для прийому супутникового сигналу мають повне право забезпечити доступ відповідних технічних працівників (інсталяторів) для монтажу обладнання, оскільки власники квартир є співвласниками даних дахів/горищ, виходячи з наступного:

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про приватизацію державного житлового фонду» від 22 липня 1992 р
Частина 2 стаття 10. Власники квартир багатоквартирних будинків та жилої площі в гуртожитку є співвласниками допоміжних приміщень будинку, технічного обладнання, елементів зовнішнього благоустрою і зобов'язані брати участь у загальних витратах, пов'язаних з утриманням будинку і прибудинкової території відповідно до своєї частки у майні будинку чи гуртожитках. Допоміжні приміщення (кладовки, сараї і т. ін.) передаються у власність квартиронаймачів безоплатно і окремо приватизації не підлягають.

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків»
Стаття 6. Громадяни, які приватизували жиле приміщення (кімната, кімнати, жилий блок) у гуртожитках відповідно до цього Закону, набувають права співвласників допоміжних (нежилих) приміщень загального користування у цьому ж гуртожитку в дольових частках відповідно до площі приватизованої ними жилої площі. Це право настає в день видачі свідоцтва про приватизацію громадянином кімнати (кімнат) у гуртожитку та набуття права власності на допоміжні приміщення в цьому гуртоожитку і додаткового оформлення не потребує.

РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ 2 березня 2004 року N 4-рп/2004 (справа про права співвласників на допоміжні приміщення багатоквартирних будинків)
4.2. В аспекті конституційного звернення і конституційного подання положення частини першої статті 1, положення пункту 2 статті 10 Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" треба розуміти так:
1.1. Допоміжні приміщення (підвали, сараї, кладовки, горища, колясочні і т. ін.) передаються безоплатно у спільну власність громадян одночасно з приватизацією ними квартир (кімнат у квартирах) багатоквартирних будинків. Підтвердження права власності на допоміжні приміщення не потребує здійснення додаткових дій, зокрема створення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, вступу до нього. 
1.2. Власник (власники) неприватизованих квартир багатоквартирного будинку є співвласником
(співвласниками) допоміжних приміщень нарівні з власниками приватизованих квартир.

ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
Стаття 319. Здійснення права власності
1. Власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд.
2. Власник має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, які не суперечать закону.

ЖИТЛОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНСЬКОЇ РСР від 1 січня 1984 р 
Стаття 24. Житлово-експлуатаційні організації 
Для експлуатації державного громадського житлового фонду створюються житлово-експлуатаційні 
організації, діяльність яких здійснюється на основі господарського розрахунку.
Житлово-експлуатаційні організації забезпечують охоронність житлового фонду і належне його використання, високий рівень обслуговування громадян, а також контролюють додержання громадянами правил користування жилими приміщеннями, утримання жилого будинку і придомової території.
На русском языке

Код: Виділити все

Лица, желающие установить на чердаке или на крыше своего многоквартирного дома антенну для приема спутникового сигнала имеют полное право обеспечить доступ соответствующих технических работников (инсталляторов) для монтажа оборудования, поскольку владельцы квартир являются совладельцами данных крыш / чердаков, исходя из следующего:

ЗАКОН УКРАИНЫ «О приватизации государственного жилищного фонда» от 22 июля 1992 г.
Часть 2 статья 10. Собственники квартир многоквартирных домов и жилой площади в общежитии являются совладельцами вспомогательных помещений дома, технического оборудования, элементов внешнего благоустройства и обязаны принимать участие в общих расходах, связанных с содержанием дома и придомовой территории соответственно своей доле в имуществе дома или общежитиях. Вспомогательные помещения (кладовки, сараи и т.д.). Передаются в собственность квартиросъемщиков бесплатно и отдельно приватизации не подлежат.

ЗАКОН УКРАИНЫ «Об обеспечении реализации жилищных прав жителей общежитий»
Статья 6. Граждане, которые приватизировали жилое помещение (комната, комнаты, жилой блок) в общежитиях в соответствии с настоящим Законом, приобретают право совладельцев вспомогательных (нежилых) помещений общего пользования в этом же общежитии в долевых частях соответственно площади приватизированной ими жилой площади. Это право наступает в день выдачи свидетельства о приватизации гражданином комнаты (комнат) в общежитии и приобретения права собственности на вспомогательные помещения в этом гуртоожитку и дополнительного оформления не требует.

РЕШЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА УКРАИНЫ 2 марта 2004 года N 4-рп/2004 (дело о правах совладельцев на вспомогательные помещения многоквартирных домов)
4.2. В аспекте конституционного обращения и конституционного представления положения части первой статьи 1, положения пункта 2 статьи 10 Закона Украины "О приватизации государственного жилищного фонда" следует понимать так:
1.1. Вспомогательные помещения (подвалы, сараи, кладовки, чердаки, колясочные и др..) Передаются безвозмездно в общую собственность граждан одновременно с приватизацией ими квартир (комнат в квартирах) многоквартирных домов. Подтверждение права собственности на вспомогательные помещения не требует осуществления дополнительных действий, в частности создания объединения совладельцев многоквартирного дома, вступления в него.
1.2. Владелец (владельцы) неприватизированных квартир многоквартирного дома является совладельцем
(Совладельцами) вспомогательных помещений наравне с собственниками приватизированных квартир.

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС УКРАИНЫ
Статья 319. Осуществление права собственности
1. Собственник владеет, пользуется, распоряжается своим имуществом по собственному усмотрению.
2. Собственник имеет право совершать относительно своего имущества любые действия, не противоречащие закону.

ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС УКРАИНСКОЙ ССР от 1 января 1984 г
Статья 24. Жилищно-эксплуатационные организации
Для эксплуатации государственного общественного жилищного фонда создаются жилищно-эксплуатационные
организации, деятельность которых осуществляется на основе хозяйственного расчета.
Жилищно-эксплуатационные организации обеспечивают сохранность жилищного фонда и надлежащее его использование, высокий уровень обслуживания граждан, а также контролируют соблюдение гражданами правил пользования жилыми помещениями, содержания жилого дома и придомовой территории.
P.S. У Администрации сайта прошу прикрепить тему... Ведь актуально же... :friends:


Закрито

Повернутись до “Інформація”